xiao4 sheng4tu2 jin4zhong1
1
shang4di4 ai4 zi3 qin1 lin2 zhan4chang2 ,
ying2 qu3 zhi4gao1 zun1rong2 ,
xue4 hong2 jing1qi2 yuan3yuan3 piao1 yang2 ,
shei2 gen1sui2 zhu3 jiao3 zong1 ?
shei2 neng2 yu3 zhu3 tong2 yin3:4 ku3 bei1 ,
bu4 wei4 you1huan4 ku3tong4 ,
bei1fu4 shi2jia4 , ren3shou4 bi1po4 ,
gen1sui2 zhu3 bu4 yao2dong4 ?
2
xi1 you3 sheng4tu2 bu4 ju4 si3wang2 ,
wei4 yi4 xun4 dao4 zai4 xian1 ,
ju3mu4 wang4 tian1 , jian4 zhu3 rong2 mian4 ,
qiu2 zhu3 bao3shou3 juan4nian4 ;
ta1 neng2 wei4 dao4 she3ming4 jin4zhong1 ,
yu3 zhu3 bei4hai4 xiang1tong2 ,
wei4 di2 qi2dao3 , qiu2 fu4 she4mian3 ,
shei2 gen1cong2 ta1 jiao3 zong1 ?
3
rong2yao4 shi3tu2 , nai3 zhu3 xuan3zhao4 ,
ceng2 shou4 tian1 jiang4 sheng4ling2 ,
que4 zhi1 ta1 ri4 bi4 de5:2:dei3 rong2 mian3 ,
ku3nan4 dou1 yi3 kan4qing1 ;
bu4 wei4 suo3lian4 , jian1lao2 , meng3 shou4 ,
bu4 pa4 bao4 jun1 xing2 zhong4:-:chong2 ,
zhong1xin1 zhi4 si3 , jian1 xin4 bu4 yao2 ,
shei2 gen1 ta1men5 jiao3 zong1 ?
4
nan2nuu3 lao3you4 , wu2 shu3 xin4tu2 ,
zuo4zhu3 zhong1xin1 jing1bing1 ,
shen1 chuan1 bai2 pao2 , huan2rao3 bao3zuo4 ,
huan1hu1 song4zan4 zhu3 ming2 ;
ta1men5 ceng2 li4 tian1 lu4 xian3 cheng2 ,
jing1guo4 wei1 nan2 chong2chong2 ,
wo3men5 qiu2 zhu3 shi1 en1 xiang1zhu4 ,
gen1sui2 qian2 ren2 jiao3 zong1 .