gao1ju3 zhu3 qi2
1
zhu3 ji1du1 zhong4 jun1 bing1
qi2 ang2shou3 yang3wang4 ,
zhu3 suo3 ci4 jing1qi2 piao1 yang2 ;
fan2 meng2 jiu4shu2 zhi1 ren2
dang1 gao1ju3 ci3 qi2 ,
zhen1li3 shi1 luu3 qi2 ge1chang4 :
2
chou2di2 sui1ran2 xiong1meng3 ,
ru2 hong2shui3 chong1 zhi4 ,
zhu3 jing1qi2 ying1dang1 ju3qi3 ;
zai4 zhu3 qi2 xia4 jun1 bing1 ,
kang4 di2 yao4 fen4yong3 ,
wei4 zhen1li3 zhuang4dan3 jin4zhong1 .
3
yue4guo4 hai3yang2 lu4di4 ,
dao4 tian1ya2 di4ji2 ,
chuan2bao4 ci3 rong2yao4 jia1yin1 ;
gao4 ge4chu4 ju1min2 zhi1 ,
zhu3 xue4 ran3 jing1qi2 ,
zhu3 jiu4en1 lin2 qi2 zi3min2 .
4
rong2yao4 li2ming2 yi3 jin4 ,
zhu3 guo2 kuai4 lin2 shi4 ,
yi1 ri4 geng4:1 jin4 guo4:4:5 yi1 ri4 ,
dang1 jiu4zhu3 xian3xian4 shi2 ,
chou2di2 jiu4 xiao1 shi4 ,
shi2zi4jia4 tong3zhi4 quan2 de5:di4 .
0
1
xiang4qian2 jin4 , xiang4qian2 jin4 , wei4 ji1du1 wan4shi2 kan4:1 cheng2 kong4 ;
zun1 ji1du1 wei4 wang2 , qi2 huan1 chang4 ! shi2jia4 qi2 xia4tong2 xiao4 zhong1 .