yuan4 geng4:1 qin1mi4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2
1
yuan4 geng4:1 qin1mi4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 ,
xiang3shou4 shu3:zhu3 tian1 an1 xiang2 ;
suo3 xing2 de5 lu4 zhen1 guang1 zhao4yao4 ,
dao3 wo3 jiu4jin4 gao1yang2 .
2
sheng4jie2 zhi1 ge1 , he2ping2 shi3zhe3 ,
ken3qiu2 hui2zhuan3 gui1 lai2 !
wo3 hen4 zui4e4 shi3 ni3 you1shang1 ,
ba3 wo3 yu3 ni3 fen1kai1 .
3
wo3 xin1 cun2 you3 zhi4 ai4 ou3xiang4 ,
jian4 ju4 ni3 bao3zuo4 shang4 ,
ken3qiu2 jiu4zhu3 zhu4 wo3 chai1hui3 ,
shi3 wo3 du2 jing4bai4 zhu3 .
4
wo3 yuan4 jin3 kao4 shang4 zhu3 er2 xing2 ,
wo3 xin1 ning2jing4 an1 xiang2 ,
suo3 xing2 de5 lu4 zhen1 guang1 zhao4yao4 ,
dao3 wo3 jiu4jin4 gao1yang2 .