lai2 fu4xing1 wo3
0
qiu2 yong3sheng1 zhen1 shen2 de5 ling2 ,
lai2 fu4xing1 wo3 ,
qiu2 yong3sheng1 zhen1 shen2 de5 ling2 ,
lai2 fu4xing1 wo3 ,
sui4 wo3 , rong2 wo3 , tao2-yao2 wo3 , yong4 wo3 .
qiu2 yong3sheng1 zhen1 shen2 de5 ling2 ,
lai2 fu4xing1 wo3 .