jin1 yao4 zhu3 zi4ji3
1
qian2 suo3 yao4shi5 zhu4fu2 ,
jin1 suo3 yao4shi5 zhu3 ;
qian2 suo3 ping2 shi4 gan3jue2 ,
jin1 kao4 zhu3 yan2yu3 ;
qian2 suo3 yao4shi5 en1ci4 ,
jin1 yao4 ci4 en1 zhu3 ;
qian2 wo3 xun2qiu2 yi1zhi4 ,
jin1 yao4 zhu3 zi4ji3 .
2
qian2 yong4 ji3 li4 ku3 shi4 ,
jin1 wan2quan2 xin4 kao4 ;
qian2 yao4 yi1ban4 jiu4en1 ,
jin1 yao4 quan2 de2jiu4 ;
qian2 chang2 yong4 shou3 la1 zhu3 ,
jin1 zhu3 shou3 qian1 wo3 ;
qian2 chang2 piao1liu2 wu2 ding4 ,
jin1 mao2 yi3 pao1 tuo3 .
3
qian2 wo3 mang2 yu2 ji4hua4 ,
jin1 zhuan1xin1 qi2qiu2 ;
qian2 wo3 fei1chang2 gua4luu4 ,
jin1 you3 zhu3 juan4 you4 ;
qian2 wo3 sui2 ji3 suo3 yu4 ,
jin1 ting1 zhu3 xun4 yu3 ;
qian2 wo3 bu2zhu4 qiu2 wen4 ,
jin1 chang2 zan4mei3 zhu3 .
4
qian2 shi4 zi4ji3 zuo4 gong1 ,
jin1 kao4 zhu3 gong1zuo4 ;
qian2 wo3 yu4 li4yong4 zhu3 ,
jin1 rang4 zhu3 yong4 wo3 ;
qian2 wo3 xun2qiu2 neng2li4 ,
jin1 yao4 quan2neng2 zhu3 ;
qian2 wei4 zi4ji3 lao2lu4 ,
jin1 wei4 zhu3 er2 huo2 .
5
qian2 wo3 pan4wang4 shu3:zhu3 zhu3 ,
jin1 zhi1 zhu3 shu3:zhu3 wo3 ;
qian2 wo3 deng1 jiang1 xi1mie4 ,
jin1 zhao4yao4 hui1huang2 ;
qian2 wo3 deng3dai4 si3wang2 ,
jin1 hou4 zhu3 zai4 lai2 ;
wo3 yi1qie4 de5 pan4wang4 ,
an1 tuo3 zhu3 man4 nei4 .
0
zan4mei3 zhu3 bu4 xie1 ;
yi1qie4 zai4 ye1su1 li3 ,
wei2 ta1 shi4 wo3 yi1qie4 .