qiu2 zhu3 jian4cha2
1
qiu2 zhu3 jian4cha2 , zhi1dao5 wo3 xin1 shi2qing2 ,
shi4 wo3 yan4 wo3 , jiang1 wo3 yin3mi4 xian3ming2 ;
qing1jie2 wo3 xin1 , shi3 wo3 cheng2 sheng4 xiang4 zhu3 ,
yin3dao3 wo3 zou3 yong3yuan3 sheng1ming4 dao4lu4 .
2
ni3 bu4 gai3bian4 , jin1ri4 zuo2ri4 yi2yang4 ,
yuan4 zhu3 sheng1ming4 ji4xu4 ji2 wo3 xian3 zhang1 ;
chu2qu4 wo3 xin1 yi1qie4 shu3:zhu3 shi4shi4 wu4 ,
yin3dao3 wo3 zou3 yong3yuan3 sheng1ming4 dao4lu4 .
3
qiu2 zhu3 jiang1 wo3 ruan3ruo4 bian4wei2 jian1gu4 ,
shi3 wo3 zhuan1xin1 xun2qiu2 yong3cun2 shi4 wu4 ;
jiang1 wo3 xin1 xian2 jin3jin3 xi4 yu2 shang4 zhu3 ,
yin3dao3 wo3 zou3 yong3yuan3 sheng1ming4 dao4lu4 .
4
qiu2 zhu3 shi3 wo3 ji1 cai2bao3 yu2 tian1 cang1 ,
qiu2 zhu3 jiao1:4:4 wo3 xun2qiu2 shu3:zhu3 tian1 pan4wang4 ;
wei4 wo3 yu4bei4 tian1 jia1 yong3yuan3 cai2 fu4 ,
yin3dao3 wo3 zou3 yong3yuan3 sheng1ming4 dao4lu4 .
5
wo3de5 gong1zuo4 shen1 yuan4 jiu4zhu3 yin3dao3 ,
dao4 shi4yan4 ri4 bu4 zhi4 ru2 jie1 ru2 cao3 ;
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 zai4 pan2shi2 shang4 jian4 wu1 ,
yin3dao3 wo3 zou3 yong3yuan3 sheng1ming4 dao4lu4 .