lao4 zhu3 sheng4 rong2 zai4 wo3 xin1
0
yuan4 ni3 chun2jie2 shen2 sheng4 xing2xiang4 ,
lao4 yin4 wo3 xin1 yong3 liu2 hen2 ;
tian1shang4 di4xia4:5 bu4lun4 he2 wu4 ,
wu2fa3 tu2mo3 ni3 ci2 rong2 ;
lao4 yin4 shang4 xian3ming2 zi4ju4 :
" ye1su1 wei4 wo3 ding1 shi2jia4 ,
ken3qiu2 chuang4zao4 wan4wu4 zhu3zai3 ,
jiu4shu2 wo3 , wei4 wo3 bi4nan4suo3 . "