gen1cong2 zhu3
1
yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 shi4 he2deng3 jia1 mei3 ,
bu4bu4 jin4 , ri4ri4 gen1cong2 ;
yi1 bu4 yi1 bu4 gen1cong2 zhu3 jiao3 zong1 ,
yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 shi3 yu3 zhong1 .
2
yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 zhen1 an1 quan2 wu2bi3 ,
an1ran2 kao4 zai4 zhu3 bang3bi4 ,
zhu3 ling3 he2 wang4:3 wo3 bi4ding4 gen1cong2 ,
wu2 zai1hai4 yi4 wu2 shang1 bei1 .
3
yi1 bu4 yi1 bu4 gen1cong2 zhu3 ye1su1 ,
mei3 shi2ke4 dou1 gen1cong2 zhu3 ;
sui1 wu2 yu3yi4 ke3 fei1 shang4tian1 ting2 ,
gen1cong2 zhu3 bu4bu4 pan1 sheng1 .
4
ken3qiu2 jiu4zhu3 yu3 wo3 geng4:1 qin1jin4 ,
bu4bu4 jin4 , ri4ri4 gen1cong2 ;
yi1 bu4 yi1 bu4 gen1cong2 zhu3 jiao3 zong1 ,
gen1cong2 zhu3 you2 shi3 zhi4 zhong1 .
0
mei3 yi1 bu4 , mei3 yi1 bu4 ,
wo3 yao4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 ,
chen2 zhi4 mu4 , quan2 cheng2 lu4 ,
wo3 yao4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .