yuan4 zhu3 rong2mei3 zhang1xian3
0
yuan4 zhu3 ye1su1 de5 rong2mei3 zai4 wo3 zhang1xian3 ,
biao3zhang1 zhu3 qi2miao4 ci2 lian2 ,
chun2jie2 , mei3shan4 ;
ken3qiu2 sheng4ling2 jie2jing4 ,
shi3 wo3 xin1yi4 chun2zheng4 ,
zhi2dao4 ye1su1 de5 rong2mei3 zai4 wo3 zhang1xian3 .