shen2 jing4 yuan4 ai4 wo3
1
wo3 zhen1 jing1qi2 ,
shen2 jing4 yuan4 zhe4yang4 ai4 wo3 ,
jin4 shi4 xiu1chi3 ,
chong1man3 ge4yang4 zui4guo4 ;
shi3 wo3 yu3 zhu3
yi1tong2 zou3 shu3:zhu3 tian1 lu4cheng2 ,
wo3 de5:2:dei3 jie2jing4 ,
kao4 zhu3 jiu4shu2 sheng4 ming2 .
2
wo3 zhen1 jing1qi2 ,
shen2 jing4 yuan4 ci2fu2 gei3 wo3 ,
wei4 shen2 hou4si4 ,
cheng2shou4 feng1fu4 da4 en1 ;
jiang1lai2 yu3 zhu3
tong2 xiang3 geng4:1 wan2quan2 fu2 le4:4:4:yue4 ,
zhu3yao4 shang3ci4 fan2 xun2qiu2 ta1de5 ren2 .
3
wo3 zhen1 jing1qi2 ,
shen2 le4yi4 ci4 xia4 jiu4en1 ,
bu4 jin3 jiu4 wo3 ,
ye3 jiu4 qiu2gao4 de5 ren2 ;
yong3yuan3 sheng1ming4
yao4 ci4gei3 wan4guo2 wan4 bang1 ,
zhe4 hao4:3 xin4xi1 ,
wo3men5 gan3 kuai4 chuan2yang2 .
0
wo3 zhen1 jing1qi2 ,
shen2 jing4 yuan4 zhe4yang4 ai4 wo3 ,
zhi3you3 shi2jia4
neng2 chu2qu4 wo3 zui4qian1 ;
ji2 xin4 kao4 zhu3 ,
ta1 ci4 wo3 yong3yuan3 sheng1ming4 ,
ta1 ju1 wo3 xin1 ,
cong2 jin1 zhi2dao4 yong3yuan3 .