wo3 yuan2 shi4 mi2lu4 yang2
1
wo3 yuan2 shi4 mi2lu4 yang2 ,
bu4 ai4 jiu4zhu3 yang2 lan2 ,
bu4 ting1 shan4 mu4 ci2ai4 zhi1 sheng1 ,
bu4 yuan4 jie1shou4 jiao1:4:4 guan3 .
wo3 ben3 shi4 bei4ni4 zi3 ,
jia1ting2 wo3 bu4 xi3ai4 ,
bu4 ken3 ting1cong2 ci2 fu4 en1 yan2 ,
que4 ai4 liu2dang4 ye3 wai4 .
2
shan4 mu4 xun2zhao3 mi2 yang2 ,
ci2 fu4 mi4 er2 xin1 shang1 ,
shen1 ru4 you1gu3 pan1 shang4 gao1 gang3 ,
bian4li4 ye3di4 , man2 huang1 .
jian4 wo3 pin2 lin2si3 wang2 ,
ji1e4 pi2fa2 fei1chang2 ,
jiu4 xian3 ci2ai4 jiang1 wo3 huai2bao4 ,
zheng3jiu4 piao1liu2 wang2 yang2 .
3
ye1su1 shi4 wo3 mu4ren2 ,
shi4 ta1 ai4 wo3 zhi4 shen1 ,
shi4 ta1 bao3 xue4 xi3 wo3 zui4 wu1 ,
shi4 ta1 yi1 wo3 shen1xin1 ,
shi4 ta1 xun2zhao3 shi1sang4 ,
shi4 ta1 zhao3 dao4 mi2 yang2 ,
shi4 ta1 dai4 wo3 gui1hui2 yang2 lan2 ,
shi4 ta1 bao3shou3 wei4yang3 .
4
wo3 bu4zai4 zuo4 mi2 yang2 ,
xi3huan5 shou4 zhu3 yue1shu4 ,
wo3 jin1 ai4 ting1 shan4 mu4 ci2 sheng1 ,
zai4 yang2juan4 nei4 an1ju1 .
bu4zai4 shi4 bei4ni4 zi3 ,
bu4zai4 liu2dang4 ye3 wai4 ,
wo3 jin1 xian4mu4 tian1fu4 en1 yan2 ,
fu4 jia1 wo3 zui4 xi3ai4 .