you3 fu2 de5 que4ju4
1
you3 fu2 de5 que4ju4 ,
ye1su1 shu3:zhu3 wo3 ,
wo3 jin1 de5:2:dei3 xian1 chang2
tian1tang2 de5 rong2yao4 !
wei4 fu4 shen2 hou4si4 ,
yi3 de5:2:dei3 jiu4shu2 ,
cong2 sheng4ling2 de5:2:dei3 sheng1 ,
bao3 xue4 xi3jing4 .
2
wan2quan2 shun4fu2 zhu3 ,
kuai4le4 wu2bi3 ,
tian1tang2 de5 rong2yao4 ,
xian3 zai4 wo3 xin1li5 ;
tian1shi3 dai4 xin4xi1 ,
you2 tian1 jiang4lin2 ,
chuan2bao4 zhu3 lian2min3 ,
shu4shuo1 zhu3 ai4 .
3
wan2quan2 shun4fu2 zhu3 ,
wan4shi2 an1ning2 ,
wo3 zai4 jiu4zhu3 li3 ,
xi3le4 man3xin1 huai2 ;
shi2ke4 yang3wang4 zhu3 ,
jing3xing3 deng3dai4 ,
man3 de5:2:dei3 zhu3 en1hui4 ,
jin4 yu2 zhu3 ai4 .
0
zhe4 shi4 wo3 xin4xi1 ,
wo3de5 shi1ge1 ,
zan4mei3 wo3 jiu4zhu3 ,
zhou4ye4 chang4he4 .
zhe4 shi4 wo3 xin4xi1 ,
wo3de5 shi1ge1 ,
zan4mei3 wo3 jiu4zhu3 ,
zhou4ye4 chang4he4 .