ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4
1
ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 ,
sheng1ming4 xi3le4 zhen1bao3 ,
shi4 wo3 mei3 ri4 sheng1huo2 li4liang5 ,
li2 ta1 wo3 bi4 die1dao3 ,
dang1 wo3 chou2ku3 , lai2 jiu4 ye1su1 ,
wu2 ren2 xiang4 ta1 ru2ci3 an1fu3 ,
shi3 wo3 huan1xin1 ,
jie3 wo3 xin1 you1 ;
ta1 shi4 wo3 you3 .
2
ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 ,
ji2nan4 zhi1 shi2 liang2you3 ,
wo3 dao4 zhu3 qian2 qiu2 ta1shi1 en1 ,
ci4 wo3 en1 fu2 feng1 hou4 ,
ta1 ci4 ri4guang1 you4 shi1 gan1lin2 ,
ta1 shi3 he2 tian2 jin1 gu3 feng1shou1 ,
ri4guang1 gan1lin2 ,
da4 hao4:3 shou1cheng5 ,
ta1 shi4 wo3 you3 .
3
ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 ,
wo3 yao4 dui4 ta1 zhong1xin1 ,
en1 zhu3 dui4 wo3 he2deng3 xin4shi2 ,
zen3 neng2 wang4 en1 bu2ren4 ?
gen1sui2 zhu3 xing2 bi4 wu2 cuo4wu4 ,
wo3 meng2 jiu4zhu3 ri4ye4 kan4gu4 ,
gen1sui2 zhu3 xing2 ,
meng2 zhu3 bao3shou3 ,
ta1 shi4 wo3 you3 .
4
ye1su1 ji1du1 shi4 wo3 yi1qie4 ,
zai4 shi4 bie2 wu2 en1 you3 ,
wo3 xin4 kao4 ta1 , zhong1shen1 kao4 ta1 ,
zhi2dao4 shi4 lu4 jin4tou2 ;
de5:2:dei3 ci3 liang2you3 , sheng1huo2 you1mei3 ,
ren2sheng1 mei3man3 xi3le4 wu2 xiu1 ,
yong3heng2 sheng1ming4 ,
yong3 meng2 fu2 you4 ,
ta1 shi4 wo3 you3 .