zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1
1
wo3 sheng1ming4 yi3jing5 you3
ji2 qi2miao4 de5 gai3bian4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
wo3 ke3mu4 de5 liang4guang1
jin1 zhao4yao4 wo3 xin1 jian4:4:1:1:1 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
2
wo3 liu2dang4 yi3 ting2zhi3 ,
yong3 bu4zai4 ru4 mi2tu2 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
wo3de5 zui4 sui1 zhong4duo1 ,
zhu3 bao3 xue4 yi3 mo3 tu2 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
3
wo3 jin1 you3 da4 pan4wang4 ,
ji4 jian1ding4 you4 wen3gu4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
bu4zai4 you3 zhong4 yi2luu4
ru2 hei1 yun2 zhe1 wo3 lu4 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
4
wo3 shen1 zhi1 jiang1 jiang1 yong3
ju1 na4 mei3li4 de5 sheng4 cheng2 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
wo3 zhen1 shi4 duo1 kuai4le4 ,
duo1 kuai4le4 xiang4qian2 xing2 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .
0
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 ,
xi3le4 chao2 yi4 wo3 ling2 ,
ru2 gun3 gun3 zhi1 hai3 tao1 ,
zi4 ye1su1 lai2 zhu4 zai4 wo3 xin1 .