feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2
1
qian2 wo3 dao4lu4 qi1liang2 hei1an4 ,
yin1 zui4e4 chong1man3 xin1 jian4:4:1:1:1 ,
wo3 jin1 xi3le4 hei1 yun2 san4kai5 ,
yin1 zhu3 feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2 .
2
zhu3 ci4 en1dian3 yu3 bei1wei1 ren2 ,
bao3shou3 wo3 shen1xin1 ling2hun2 ,
ji2 bao3 xue4 wo3 qing1jie2 cheng2 sheng4 ,
wo3 yi4sheng1 you2 zhu2guan3 li3 yin3ling3 .
3
wo3 yao4 jin4li4 guang3 chuan2 fu2yin1 ,
nu3li4 wei4 zhu3 jiu4 zui4ren2 ,
zhu3 shi2jia4 wo3 rong2yao4 guang1cai3 ,
zi4zhu3 feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2 .
0
kou3she2 shuo1 bu4 jin4 wo3 zen3yang4 ai4 zhu3 ,
kou3she2 shuo1 bu4 jin4 wo3 da4 ai4 ,
shi2zai4:4:- chao1hu1 ren2jian1 si1xiang3 ,
shen1 guo4:4:5 zui4 shen1 da4hai3 yang2 ;
jiu4shi4 ji1du1 ye1su1 jiu4shu2 da4 ai4 ,
shi3 wo3 xin1li5 you3 tian1tang2 chang4kuai4 ,
jin1 hou4 zhi3:1 wei4 ye1su1 er2 huo2 ,
yin1 zhu3 feng1sheng4 ci2ai4 yi3 jin4lai2 .
zui4 shen1 da4hai3 yang2 ;