kao4 zhu3 bang3bi4
1
he2deng3 de5 shen1jiao1 ,
he2deng3 de5 huan1xi3 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 ,
he2deng3 de5 ping2an1 ,
he2deng3 de5 fu2qi5 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 .
2
he2deng3 de5 tian2mei3 ,
xing2zou3 zhe4 tian1 lu4 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 ,
he2deng3 da4 rong2guang1 ,
zhao4liang4 wo3 luu3tu2 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 .
3
wo3 he2 yong4 wei4ju4 ,
wo3 he2 yong4 jing1huang1 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 ,
zhu3 zai4 wo3 shen1 pang2 ,
wo3 man3 you3 ping2an1 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 .
0
yi3kao4 , yi3kao4 ,
ping2an1 wen3tuo3 , kong3ju4 ping2xi1 ,
yi3kao4 , yi3kao4 ,
yi3kao4 zhu3 ye1su1 yong3yuan3 bang3bi4 .
yi3kao4 zhu3 ye1su1 , (4x)