jing3xing3 dao3gao4
1
xin4tu2 qie4mo4 tan1 you1xian2 ,
xiu1 mu4 an1yi4 wu4 lan3 san3:4 ,
mian3de2 shen1 xian4 chou2di2 jian4:4:1:1:1 ,
jing3xing3 dao3gao4 .
2
e4mo2 shi4li4 zheng4 zhang3quan2 ,
ji2 jie1:jie2 lie4 zhen4 yu4 rao3luan4 ,
cheng2:sheng4 xu1 bu4 bei4 tu1 jin4 fan4 ,
jing3xing3 dao3gao4 .
3
shen2 ci4 jin1zhuang1 dang1 chuan1 shang4 ,
zhou4ye4 jian1shou3 wu4 jing1huang2 ,
di2ren2 mai2fu5 ying1 ti2 fang2 ,
jing3xing3 dao3gao4 .
4
sheng4tu2 fen4 zhan4sheng4 e4mo2 ,
liu2xia4 bang3yang4 ji4li4 wo3 ,
zhen1cheng2 zhong1 gao4 zuo4 bang1zhu5 :
" jing3xing3 dao3gao4 . "
5
liu2xin1 qing1 ting1 zhu3 sheng4 yan2 ,
ai4 zun1 zhen1 dao4 duo1 shi2jian4 ,
jiang1 zhu3 jiao4xun5 cang2 xin1 jian4:4:1:1:1 ,
jing3xing3 dao3gao4 .