bao3gui4 dao3gao4 lian2chen2
1
shi4 bao3gui4 dao3gao4 lian2chen2 ,
wo3 xin1 qian1bei1 deng3hou4 ,
tong2 ju4ji2 jing4bai4 ye1su1 ,
jiu4zhu3 wo3 liang2you3 ;
ping2 xin4xin1 lai2dao4 zhu3 qian2 ,
xiang3shou4 zhu3 en1 kan4gu4 ,
shi4 kun4juan4 zhe3 zhi1 gao1:4 you2 ,
he2deng3 tian2mei3 zhi1 chu3/4 .
2
shi4 bao3gui4 dao3gao4 lian2chen2 ,
yu3 zhu3 ling2 jiao1 xiang1qin1 ,
ta1 yi3 ci2ai4 yu3 lian2min3 ,
ting1 er2nuu3 dao3 chen2 ;
dang1 jiang1 ni3 yi1qie4 zhong4dan4 ,
zai4 zhu3 zu2 qian2 xie4 chu2 ,
shi4 kun4juan4 zhe3 zhi1 gao1:4 you2 ,
he2deng3 tian2mei3 zhi1 chu3/4 .
3
shi4 bao3gui4 dao3gao4 lian2chen2 ,
dang1 yu4 shi4lian4 , shi4tan5 ,
dai4 dao4 ci2ai4 jiu4zhu3 qian2 ,
ta1 wei4 ni3 cheng2dan1 ;
zhu3 you3 tong2 qing2 de5 xin1huai2 ,
jiang1 ni3 kun4nan5 nuo2 qu4 ,
shi4 kun4juan4 zhe3 zhi1 gao1:4 you2 ,
he2deng3 tian2mei3 zhi1 chu3/4 .
4
shi4 bao3gui4 dao3gao4 lian2chen2 ,
zai4 xin4 kao4 zhong1:4 que4 zhi1 ,
wo3 suo3 xu1 yi1qie4 en1hui4 ,
ta1 bi4ding4 shang3ci4 ;
zhi3yao4 quan2 xin1 xin4 kao4 ta1 ,
yi1qie4 you1luu4 xiao1chu2 ,
shi4 kun4juan4 zhe3 zhi1 gao1:4 you2 ,
he2deng3 tian2mei3 zhi1 chu3/4 .
0
shi4 dao3gao4 lian2chen2 ,
shi4 bao3gui4 lian2chen2 ,
shi4 kun4juan4 zhe3 zhi1 gao1:4 you2 ,
he2deng3 tian2mei3 zhi1 chu3/4 .