ting1 zhu3 wei1 sheng1
1
qin1ai4 de5 zhu3 , ren2 lei4 de5 fu4 ,
shu4 wo3 yu2mei4 wan2geng3 ,
chong2xin1 ci4 wo3 zheng4zhi2 xin1ling2 ,
shi4feng4 yin1qin2 , sheng1huo2 sheng4jie2 ,
geng4:1 shen1 song4zan4 chong2jing4 .
2
cong2qian2 zai4 jia1li4li4 hai3 bin1 ,
en1 zhu3 hu1 zhao4 yu2ren2 ,
wo3 yuan4 li4zhi4 fang3 xiao4 men2tu3 ,
chong1man3 xin4xin1 , hao2 bu4 you2 yu4 ,
li4ke4 gen1cong2 jiu4zhu3 .
3
qiu2 zhu3 ci4 xia4 ning2jing4 gan1lu4 ,
jie3 wo3 chou2 fan2 kun4ku3 ,
xiao1chu2 xin1ling2 yi1qie4 zhong4:-:chong2 fu4 ,
rang4 zhu3 zuo4 wang2 , yi4sheng1 shun4fu2 ,
de5:2:dei3 xiang3 tian2mei3 an1 shu1 .
4
mei3dang1 yu4 nian4 ru2 huo3 fen2shao1 ,
qiu2 zhu3 ping2xi1 san3:4 xiao1 ,
tao2bi4 si1yu4 , gong1ke4 ji3 shen1 ,
zai4 kuang2feng1 , lie4huo3 , di4zhen4 zhong1:4 ,
ting1 zhu3 ning2jing4 wei1 sheng1 .