qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3
1
qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3 ,
jian4li4 wo3 , ling3 wo3 zou3 ; wo3 pi2juan4 ,
wo3 ruan3ruo4 , wo3 ku3 chou2 ;
jing1 feng1bao4 , guo4:4:5 hei1ye4 ,
qiu2 ling3 wo3 jin4 guang1ming2 ;
qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3 ,
dao4 tian1ting2 .
2
wo3 dao4lu4 , sui1 qi1liang2 ,
zhu3 lin2jin4 , wei4 you1shang1 ;
wo3 zai4 shi4 kuai4 da3 wan2mei3 hao4:3 zhang4 ;
ting1 wo3 qiu2 , ting1 wo3 dao3 ,
la1 wo3 shou3 , fang2 die1dao3 ;
qin1ai4 zhu3 , qian1 wo3 shou3 ,
chang2 yin3dao3 .