jie2jing4 wo3
1
ken3qiu2 jiu4zhu3 ,
jian4cha2 , zhi1 wo3 xin1si5 ,
qiu2 zhu3 jin1 shi4yan4 ,
zhi1dao5 wo3 yi4nian4 ;
ruo4 zai4 wo3 xin1 yin3cang2 zui4e4 nian4 tou2 ,
qiu2 zhu3 xi3 qu4 bu4 yi4 ,
shi3 wo3 zi4you2 .
2
zan4mei3 wo3 zhu3 ,
jiang1 wo3 zui4guo4 xi3 qing1 ,
yuan4 zhu3 de5 zhen1 dao4 ,
shi3 wo3 xin1 jie2jing4 ;
qiu2 zhu3 yi3 huo3 fen2 jin4 yi3 wang4:3 xiu1 qing2 ,
wo3 jin1 suo3 qiu2 suo3 wang4 rong2yao4 zhu3 ming2 .
3
ken3qiu2 wo3 zhu3 ,
shi3 wo3 wan2quan2 gui1 ni3 ,
yuan4 zai4 wo3 xin1li5 ,
chong1man3 ni3 ai4 yi4 ;
guan3li3 wo3 xin1 bu4zai4 jiao1ao4 zi4si1 ,
wo3 jin1 feng4xian4 suo3you3 ,
yong3 ju1 zhu3 li3 .
4
ken3qiu2 sheng4ling2 ,
ci4 xia4 zhen1zheng4 fu4xing1 ,
shou3xian1 fu4xing1 wo3 ,
jie2jing4 wo3 xin1ling2 ;
zhu3 yi3 ying1xu3 shi3 wo3 ling2xing4 feng1zu2 ,
wo3 jin1 qian1bei1 ken3qiu2 ci4 xia4 en1 fu2 .