shu3 suan4 zhu3 en1
1
dang1 ni3 yu4jian4 ku3nan4 ru2tong2 da4 bo1lang4 ,
dang1 ni3 you1chou2 sang4dan3 ji1hu1 yao4 jue2wang4 ,
ruo4 ba3 zhu3 de5 en1dian3 cong2tou2 shu3 yi1 shu3 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 jing1ya4 zhu3 qi2miao4 kan4gu4 .
2
dang1 ni3 gua4nian4 shi4shi4 ru2tong2 tiao1 zhong4dan4 ,
dang1 ni3 bei1fu4 shi2jia4 jue2de5 ku3nan4 kan1 ,
ruo4 shu3 zhu3 de5 en1dian3 yi2huo4 jiu4 xiao1chu2 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 kuai4le4 li4shi2 zan4mei3 hu4 .
3
mei3 feng2 zao1yu4 ling2 zhan4 bu4lun4 xiao3 huo4 da4 ,
zhu3 shou3 tong3zhi4 yi1qie4 ni3 bu2yao4 ju4pa4 ;
shen1 zhi1 zhu3 you3 en1dian3 bi4 gan1yuan4 fu2zhu4 ,
an1wei4 yin3dao3 wo3men5 zhi2dao4 jian4 tian1fu4 .
0
zhu3 de5 en1dian3 , yang4yang4 dou1 yao4 shu3 ,
zhu3 de5 zuo4wei2 dou1 yao4 ji4 qing1chu5 ,
zhu3 de5 en1dian3 , yang4yang4 dou1 yao4 shu3 ,
bi4 neng2 jiao4 ni3 jing1ya4 zhu3 qi2miao4 kan4gu4 .

shu3 suan4 jiu4zhu3 en1dian3 ,
yang4yang4 dou1 yao4 shu3 ,
shu3 suan4 jiu4zhu3 zuo4wei2 ,
dou1 yao4 ji4 qing1chu5 ,
shu3 suan4 jiu4zhu3 en1dian3 ,
zhu3 qi2miao4 , qi2miao4 kan4gu4 .