shou1cheng5 gan3en1
1
da4jia1 lai2 gan3xie4 zhu3 en1 ,
qi2 wei4 shou1cheng5 xian4 zan4yang2 ;
han2 dong1 lie4 feng1 lai2lin2 qian2 ,
jin1 li4 feng1shou1 jin4 gu3 cang1 ;
zao4wu4 zhen1 shen2 duo1 en1dian3 ,
gong1ji3 wo3men5 ri4yong4 liang2 ;
ren2jia1 zou3 jin4 zhu3 sheng4dian4 ,
qi2 wei4 shou1cheng5 xian4 zan4yang2 .
2
quan2 shi4jie4 shi4 zhu3 he2 tian2 ,
jie1:jie2 cheng2guo3 shi2 rong2 zhu3 ming2 ;
bai4 mai4 sui1ran2 tong2 sheng1zhang3 ,
shou1cheng5 you1 xi3 da4 bu4tong2 ;
xian1 fa1:1:4 qing1 miao2 hou4 tu3sui4 ,
shu2 shi2 gu3 li4 dou1 cheng2xian4 ,
wo3 jin1 ken3qiu2 zhuang1jia5 zhu3 ,
shi3 wo3 zi3 li4 neng2 bao3man3 .
3
zhu3 bi4 qin1 lai2 shou1 zhuang1jia5 ,
shou1 qu3 he2 kun3 dai4 hui2 jia1 ,
na4shi2 zhu3 zai4 tian2yuan2 zhong1:4 ,
yi1qie4 jing1ji2 dou1 zhan3 xia4 ,
zui4hou4 fen1fu5 zhong4 tian1 jun1 ,
suo3you3 bai4zi3 dou1 fen2 ran2 ,
hao4:3 gu3 yong3 cang2 tian1 cang1 li3 ,
zhen1 cang2 bao3shou3 dao4 yong3yuan3 .
4
ken3qiu2 jiu4zhu3 kuai4 zai4 lin2 ,
zui4hou4 shou1 qu3 ni3 he2 kun3 ,
zhao1 ju4 ni3de5 zhong4 er2nuu3 ,
yong3 tuo1 zui4e4 yu3 tong4ku3 ,
jin4ru4 tian1 jia1 wu2xia2 ci1 ,
yu3 zhu3 tong2 zai4 wu2 zhi3xi1 ,
ken3qiu2 dai4ling3 zhong4 tian1 jun1 ,
shou1 qu3 jia1 he2 yong3 bao3cun2 .