qiu2 zhu3 bao3shou3 wo3 zhong4 xin4tu2
1
qiu2 zhu3 bao3shou3 wo3 zhong4 xin4tu2 ,
zai4 zhu3 dao4 shang4 jian1gu4 zhan4li4 ;
hei1an4 quan2shi4 tu2 sun3 zhu3 guo2 ,
qiu2 zhu3 xiao1mie4 ta1men5 gui3ji4 .
2
qiu2 zhu3 ye1su1 xian3 da4 quan2neng2 ,
wei2you3 zhu3 shi4 wan4 jun1 zhi1 jun1 ,
ken3qiu2 juan4gu4 tian1xia4 jiao4hui4 ,
fa1chu1 sheng4li4 song4zan4 ge1 yun4 .
3
da4 bao3hui4shi1 , zhi4 zun1 sheng4ling2 ,
ci2fu2 quan2 de5:di4 xiang3 tai4ping2 ,
bang1zhu5 wo3men5 zuo4 zhan4 dao4di3 ,
dao3 ling3 wo3men5 chu1 si3 ru4 sheng1 .