qiu2 zhu3 guang1zhao4 lu4cheng2
1
ren2sheng1 lu4cheng2 fen1qi2 zhi1 chu3/4 ,
zhong4:3 zu2 jie1 ji2 rang3 nao4 zheng1jing5 ,
wo3 cong2 si1yu4 zheng1dou4 sheng1 zhong1:4 ,
qing1chu5 ting1jian5 ren2zi3 zhi1 sheng1 .
2
kun4ku3 jian1nan2 chang2 lin2 zhi1 chu3/4 ,
mian4lin2 hei1an4 jing1 bu4 zhi1 zhong1:4 ,
wo3 cong2 tan1lan2 you4huo4 lu4 shang4 ,
kan4jian5 wo3 zhu3 ci2ai4 lei4 rong2 .
3
you4zhi4 gu1 ling2 wu2 gao4 er2tong2 ,
nuu3zi5 bei1shang1 nan2ren2 lao2ku3 ,
xin1ling2 ji1ke3 tong4ku3 chong2chong2 ,
jiu4zhu3 ci2ai4 yong3yuan3 ti3xu4 .
4
feng4 zhu3 zhi1 ming2 bei1 shui3 ji4 ren2 ,
ci3 shui3 you3 zhu3 qi2 mei3 xin1 en1 ,
qun2zhong4 ke3wang4 qin1yan3 kan4jian5 ,
jiu4zhu3 ci2ai4 lian2min3 sheng4 mian4 .
5
zhu3 a4 , qiu2 ni3 kuai4 kuai4 lai2lin2 ,
yi1zhi4 wan4qian1 shang1xin1 de5 ren2 ,
lai2wang3 chou2 fan2 min2 zhong4 zhong1jian1 ,
zhong4:-:chong2 ren2 ping2yuan2 zou3 bian4 shi4 zhen4 .