xian4 ji3 yu2 zhu3
1
wo3 yi4sheng1 qiu2 zhu2guan3 li3 ,
yuan4 xian4 shen1xin1 wei4 huo2 ji4 ;
wo3 shuang1 shou3 wei4 zhu3 zuo4 gong1 ,
yin1 bei4 zhu3 ci2ai4 gan3dong4 .
2
yuan4 wo3 jiao3 wei4 zhu3 zou3 lu4 ,
bu4bu4 zun1 cong2 zhu3 fen1fu5 ;
yuan4 wo3 kou3 shi2chang2 song4yang2 ,
zan4mei3 wo3 rong2yao4 jun1wang2 .
3
yuan4 wo3 gong1jing4 xian4 jin1yin2 ,
bu4 wei4 zi4ji3 liu2 fen1 wen2 ;
wo3 guang1yin1 quan2 gui1 zhu3 yong4 ,
zan4mei3 ge1sheng1 yong3 bu4 ting2 .
4
yuan4 wo3 yi4sheng1 ting1 zhu3 ming4 ,
fang4qi4 ji3 jian4 sui2 zhu3 xing2 ;
wo3 xin1 cheng2wei2 zhu3 bao3zuo4 ,
yuan4 ni3 zuo4 wang2 wo3 xin1zhong1 .
0
jiu4zhu3 bao3 xue4 jiang1 wo3 zui4 xi3jing4 ,
( wo3 zui4 xi3jing4 , )
bao3bei4 xue4 quan2 shi3 wo3 de5:2:dei3 cheng2 sheng4 ,
( wo3 de5:2:dei3 cheng2 sheng4 , )
zhu3 , wo3 ming4 wo3 xin1 ,
yi1qie4 dou1 gui1yu2 ni3 ,
cong2 jin1ri4 zhi2dao4 yong3yuan3 .