dou1 gui1 ye1su1
1
dou1 gui1 ye1su1 , dou1 gui1 ye1su1 ,
wo3 yuan4 quan2 shen1 dou1 gui1 zhu3 ,
yuan4 wo3 yan2yu3 , xing2wei2 , yi4nian4 ,
zhong1 sheng1 sui4yue4 dou1 gui1 zhu3 .
2
yuan4 wo3 shuang1 shou3 wei4 zhu3 zuo4 gong1 ,
yuan4 wo3 shuang1 zu2 gen1 zhu3 xing2 ,
yuan4 wo3 shuang1 mu4 zhi3:1 jian4 ye1su1 ,
yuan4 wo3 kou3she2 song4 zhu3 ming2 .
3
zi4wo3 yan3jing5 ren4ding4 ye1su1 ,
shi4jie4 yi1qie4 yi3 wu2 du3 ,
yang3wang4 xi4 gua4 shi2jia4 en1 zhu3 ,
ta1 yi3 chong1man3 wo3 yan3mu4 .
4
he2deng3 chao1 qi2 , he2deng3 ao4mi4 ,
rong2yao4 zhu3 wan4 wang2 zhi1 wang2 ,
wo3 jing4 meng2 ta1 lian2min3 chong3ai4 ,
zai4 ta1 yi4 xia4 xiang3 ping2 kang1 .
0
dou1 gui1 ye1su1 , dou1 gui1 ye1su1 ,
dou1 gui1 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
dou1 gui1 ye1su1 , dou1 gui1 ye1su1 ,
dou1 gui1 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 .