xian4 zhu3 suo3 ci4
1
fan2 wo3 xiang4 zhu3 cheng2 xian4 ,
dou1 shi4 zhu3 en1 suo3 ci4 ;
fan2 wo3 suo3you3 jie1 shu3yu3 zhu3 ,
shi4 zhu3 tuo1 wo3 guan3li3 .
2
fan2 zhu3 shang3ci4 cai2 fu4 ,
wo3 yuan4 zhong1xin1 guan3li3 ;
zhu3 en1 wu2liang4 ,
huan1 ran2 cheng2 xian4 jia1 mei3 chu1 shu2 guo3shi2 .
3
yuan4 wo3 hao3xiang4 ru3xiang1 ,
an1wei4 , yi1zhi4 , zhu4fu2 ,
hao3xiang4 tian1shi3 you2 tian1 jiang4 xia4 ,
lian2xu4 you1shang1 gu1ku1 .
4
xin4xin1 huo4 you3 ruan3ruo4 ,
wo3 reng2 yuan4 xin4 zhu3 yan2 ;
dan4yuan4 shou3 zhong1:4 yi1qie4 shi4 gong1 ,
wei4 zhu3 dou1 jue2 xin1ran2 .