dang1 jin4 ben3fen4
1
wo3 you3 ben3fen4 dang1 jin4 ,
wo3 you3 shang4 zhu3 dang1 zun1 ,
wo3 you3 bao3gui4 ling2hun2 dang1 jiu4 ,
yin3ling3 ta1 jin4 tian1ting2 .
2
wo3 yuan4 ting1 hou4 zhu3 ming4 ,
fu2shi4 xian4jin1 shi4dai4 ,
jie2 jin4 yi1qie4 neng2li4 cai2 zhi4 ,
yin1qin2 cheng2jiu4 zhu3 gong1 .
3
qiu2 zhu3 shi3 wo3 jin3shen4 ,
huo2 zai4 zhu3 mian4 guang1 zhong1:4 ,
shi3 ni3 pu2ren2 chang2 zuo4 zhun3bei4 ,
mian4 chen2 suo3 zuo4 shi4 gong1 .
4
zhu4 wo3 jing3xing3 dao3gao4 ,
fan2shi4 kao4 zhu3 yin3dao3 ,
chi2shou3 zhen1 dao4 bu4 wei2 tuo1fu4 ,
zhong1xin1 zhi4 jian4 zhu3 mian4 .