wei4 ye1su1 er2 huo2
1
wei4 ye1su1 er2 huo2 ,
shi4 sheng1ming4 zhen1 yi4 ,
si1xiang3 huo4 yan2xing2 ,
man3zu1 zhu3 xin1yi4 ,
xin1ran2 shun4fu2 zhu3 ,
ping2 zhu3 zhi3 yin3ling3 ,
zhe4yang4 wei4 zhu3 huo2 ,
shi4 meng2 fu2 lu4cheng2 .
2
wei4 ye1su1 er2 huo2 ,
ta1 wei4 wo3 shou4 si3 ,
bei1fu4 wo3 zui4 zhai4 ,
shou4 ling2ru3 tuo4qi4 ,
ru2ci3 da4 ci2ai4 ,
gan3dong4 wo3 gui1yi1 ,
wo3 yuan4 xian4 yi1qie4 ,
gen1sui2 zhu3 dao4di3 .
3
wei4 ye1su1 er2 huo2 ,
zai4 duan3 zan4 shi4jian1 ,
wo3 xin1 zui4 bao3gui4
zhu3 ci2ai4 xiao4rong2 ,
shen1 yuan4 wei4 wo3 zhu3 ,
qu4 xun2zhao3 mi2 yang2 ,
dai4ling3 pi2juan4 zhe3 ,
an1xi1 zhu3 huai2 zhong1:4 .
0
ji1du1 ye1su1 wo3 jiu4zhu3 ,
wo3 xian4 shen1xin1 gei3 ni3 ;
yin1 ni3 zai4 shi2zi4jia4 shang4 ,
gan1yuan4 wei4 wo3 she3ji3 ;
ni3 shi4 wo3 wei2:3 yi1 zhu3zai3 ,
wo3 xin1 zuo4 ni3 bao3zuo4 ,
cong2ci3 wo3 yao4 wei4 zhu3 er2 huo2 ,
zhu3 a4 , zhuan1 yi1 wei4 ni3 .