huo2 zhe5 wei4 ye1su1
1
huo2 zhe5 wei4 ye1su1 , zhen1 ping2an1
xi3le4 zhi1 jiang1he2 yong3 bu4 gan1 ,
shi4lian4 sui1 lai2lin2 , wo3 bu4 huang1 ,
huo2 zhe5 wei4 ye1su1 , ta1 zai4 pang2 .
2
huo2 zhe5 wei4 ye1su1 , de5:2:dei3 an1xi1 ,
tao3 wo3 zhu3 xi3yue4 , fu2 man3 yi4 ,
dan1 wei4 zhu3 sheng1huo2 , ting1 zhu3 ming4 ,
zhi2dao4 wo3 zou3 wan2 shi4 lu4cheng2 .
3
huo2 zhe5 zai4 he2chu5 dou1 wei4 zhu3 ,
wo3 yi1qie4 zhong4dan4 , zhu3 bei1fu4 ,
you3 zong4 bei4qi4 wo3 , zhu3 zhong1cheng2 ,
zhi3yao4 xin4 kao4 zhu3 , ta1 yin3ling3 .
4
huo2 zhe5 wei4 ye1su1 , you3 pan4wang4 ,
jiang1lai2 bi4 de5:2:dei3 jian4 rong2yao4 wang2 ,
jian4 zhu3 zai4 bao3zuo4 , xin1 huan1xi3 ,
ting1 zhu3 shuo1 : " zhong1 pu1:2 , de5:2:dei3 shang3ci4 . "
0
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 duo1 shi4feng4 ni3 ,
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 duo1 zan4mei3 ni3 ,
shi3 wo3 huo2 zai4 zhu3 ci2ai4 li3 ,
yong3yuan3 gen1sui2 zhu3 bu4 zhuan3:4:4 li2 .