xu3yuan4 ge1
1
ye1su1 a4 , wo3 ceng2 xu3yuan4 shi4feng4 ni3 dao4 yong3yuan3 ,
qiu2 ni3 shi2chang2 lin2jin4 wo3 ;
wo3 en1 zhu3 , wo3 liang2you3 ,
ruo4 ni3 chang2 zai4 wo3 shen1bian1 ,
wo3 bi4 bu4 pa4 zheng1zhan4 ;
2
shi4shang5 shi4 wu4 huan2rao3 wo3 ,
qiu2 ni3 yu3 wo3 xiang1jin4 ;
wo3 jian4 mi2 ren2 de5 jing3 wu4 ,
ting1jian5 you4huo4 sheng1yin1 ,
zai4 wo3 zhou1wei2 he2222:huo2 nei4xin1 ,
chang2 you3 chou2di2 xiang1 qin1 ;
ken3qiu2 ye1su1 lai2 qin1jin4 ,
bao3shou3 wo3 ling2 chun2 zhen1 .
3
ye1su1 a4 , ni3 ceng2 ying1xu3 fan2 gen1sui2 ni3de5 ren2 ,
zai4 ni3 rong2yao4 de5 ju1suo3 , zhu3 pu1:2 yi4 bi4 you3 fen1 ;
zhu3 ye1su1 , wo3 ceng2 xu3yuan4 shi4feng4 ni3 dao4 yong3yuan3 ;
wo3 en1 zhu3 , wo3de5 liang2you3 ,
shi1 en1 shi3 wo3 bu4bian4 .