qin2 fen4 zuo4 gong1
1
qin2 fen4 zuo4 gong1 , jin4xin1 jie2li4 ,
gan1xin1 le4yi4 , zun1xing2 fu4 zhi3 ;
wo3 zhu3 zai4 shi4 , ceng2 xing2 ci3 lu4 ,
pu2ren2 qi3ke3 bu4 sui2 zhu3 bu4 ?
2
qin2 fen4 zuo4 gong1 , bu2hui4 wang3ran2 ,
di4shang4 sun3shi1 , tian1shang4 cai2chan3 ;
ren2 sui1 miao3shi4 , ji1feng3 , yan4qi4 ,
you3 zhu3 cheng1zan4 , he2 zu2 jie4yi4 ?
3
qin2 fen4 zuo4 gong1 , zai4 ci3 shi4jian1 ,
zhu3 ruo4 cheng1zan4 , yi3 zu2 xin1yuan4 ;
zhu3 ruo4 xin1 yue4 , sui1 ku3 yi4 tian2 ,
wei4 zhu3 xin1lao2 , bu2hui4 tu2ran2 .
4
qin2 fen4 zuo4 gong1 , man3xin1 huan1xi3 ,
zhi4 zhong1 gui1 jia1 , bi4 xiang3 an1xi1 ;
bu4jiu3 jiang1 kai1 ye4ban4 sheng1yin1 ,
xin1lang2 xuan1gao4 : " wo3 kuai4 zai4 lin2 ! "