yin1qin2 zuo4 gong1
1
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
zuo4zhu3 pu1:2 yao4 jin4zhong1 ,
yao4 zun1 xun2 zhu3 lu4jing4 ,
yao4 gen1sui2 zhu3 jiao3 zong1 ;
zhu3 xun4 yan2 run4 xin1ling2 ,
wo3 li4liang5 de5:2:dei3 jia1 zeng1 ,
yao4 yin1qin2 zuo4zhu3 gong1 ,
yao4 jin4li4 guan4 shi3zhong1 .
2
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
shi3 ji1 zhe3 de5:2:dei3 bao3zu2 ,
ling3 juan4 zhe3 dao4 huo2 quan2 ,
jie3 gan1ke3 meng2 en1 fu2 ;
shi2zi4jia4 wei4 qi2 hao4 ,
yong3yuan3 shi4 wo3 rong2yao4 ,
xiang4 ren2ren2 su4 xuan1gao4 :
" ke3 bai2bai2 meng2 en1 zhao4 . "
3
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
mei3 ge4ren2 yao4 tou2ru4 ,
mo2gui3 quan2 , hei1an4 shi4 ,
bu4 duo1shi2 yao4 qing1fu4 ;
shi3 wan4 ren2 zun1 zhu3 ming2 ,
shi3 zui4ren2 gui1xiang4 shen2 ,
kuai4 gao1sheng1 chuan2 jia1yin1 :
" ren2ren2 lai2 de5:2:dei3 jiu4en1 . "
4
lai2 zuo4 gong1 ! lai2 zuo4 gong1 !
zhu3 neng2li4 cai2 ke3 kao4 ,
gong1 wan2bi4 ling3 jiang3shang3 ,
dai4 hua1guan1 chuan1 yi4 pao2 ;
fan2 zhong1xin1 dao4di3 zhe3 ,
bi4 zai4 tian1 qin1jin4 shen2 ,
zai4 na4 ri4 yu3 zhong4 sheng4 ,
tong2 sheng1 song4 zhu3 jiu4en1 .
0
dang1 yin1qin2 , dang1 zhong1xin1 ,
dang1 yin1qin2 , dang1 zhong1xin1 ;
yao4 yang3wang4 , yao4 jing3xing3 ,
zhong1xin1 zuo4 gong1 zhi2dao4 zhu3 lin2 .