zhao3 mi2 yang2
1
wo3 ting1jian5 hao4:3 mu4ren2 ci2 sheng1 ,
lai2zi4 huang1liang2 hei1an4 ye3di4 ,
hu1huan4 yi1qie4 mi2lu4 de5 yang2 ,
gui1hui2 yang2qun2 bu4zai4 liu2li2 .
2
shei2 yuan4yi4 bang1zhu5 da4 mu4ren2 ,
xun2zhao3 shi1sang4 mi2lu4 de5 yang2 ?
shei2 ken3 ling3 ta1men5 gui1 yang2juan4 ,
an1ju1 qi2zhong1 mian3shou4 han2 liang2:4 ?
3
ting1 mi2 yang2 kuang4ye3 fa1:1:4 ai1 sheng1 ,
zheng4zai4 huang1ye3 gao1shan1 bei4 kun4 ,
ting1 ni3 jiu4zhu3 zheng4 dui4 ni3 shuo1 :
" dao4 ge4chu4 xun2zhao3 wo3 yang2qun2 . "
0
ling3 wo3men5 gui1 yang2juan4 ,
ling3 wo3men5 su4 li2 zui4e4 shen1yuan1 ;
ling3 ta1men5 gui1 yang2juan4 ,
ling3 ta1men5 gui1 ye1su1 yang2juan4 .