shi4 zhu3 meng2 fu2
1
shi4feng4 ye1su1 de5:2:dei3 zhen1 kuai4le4 xin1 man3zu1 ,
zhu3 li3 de5 xi3le4 chun2 yi1 bu4 yong1su2 ;
yi3kao4 xiang1xin4 zhu3 ying1xu3 jiu4shi4 tian1tang2 ,
tian1tian1 shi4feng4 zhu3 bi4 meng2 fu2 .
2
wu2lun4 he2 huan2jing4 dou1 shi4feng4 zhu3 ye1su1 ,
wu2lun4 zuo4 he2 shi4 zhong1xin1 bian4 meng2 fu2 ;
zhu4 zai4 zhu3 li3 xiang3shou4 zhu3 ai4 de5 feng1fu4 ,
tian1tian1 shi4feng4 zhu3 bi4 meng2 fu2 .
3
sui1ran2 you3shi2 hei1 yun2 zhe1bi4 wo3 qian2 lu4 ,
you1huan4 shi3 wo3men5 geng4:1 xiang4 wang4:3 tian1 fu3 ;
yi1qie4 lao2ku3 zhu3 bi4 bao4 chang2 bu4 kui1fu4 ,
tian1tian1 shi4feng4 zhu3 bi4 meng2 fu2 .
0
tian1tian1 shi4feng4 ye1su1 , tian1tian1 bi4 meng2 fu2 ,
zai4 shi4 mei3 yi1 bu4 dou1 meng2 fu2 .
you3shi2 zou3 tian1tang2 zhai3 lu4 huo4 hui4 you3 kun4ku3 ,
zhong1xin1 shi4 zhu3 yi4sheng1 dou1 meng2 fu2 .