rong2mei3 sheng4 cheng2
1
ye1lu4sa1leng3 huang2jin1 cheng2 ,
liu2 nai3 yu3 mi4 le4:4:4:yue4 jing4 ,
mei3dang1 yao2 xiang3 zhe4 fu2 de5:di4 ,
xin1ling2 xin1ran2 ge1yong3 ;
jiang1lai2 cheng2 zhong1:4 de5 huan1le4 ,
wo3 zhen1 bu4neng2 cai1 ce4 ;
he2deng3 rong2yao4 yu3 hui1huang2 ,
fu2fen1 wu2xian4 wu2liang4 .
2
hua2li4 xi1an1 zhong4 dian4 tang2 ,
dao4chu4 ge1sheng1 you1yang2 ,
qian1wan4 tian1shi3 xian3 rong2guang1 ,
lie4 shi4 huan1le4 yang2 yang2 ;
shen2 sheng4 zi3 yong3yuan3 tong2 zai4 ,
bai2zhou4 guang1yao4 ming2 lang3 ,
qing1cao3 mu4 chang2 bai3 hua1 fang4 ,
jing3 se4:shai4 mei3li4 hui1huang2 .
3
zhong4 sheng4 you1luu4 quan2 xiao1san4 ,
zai4 zhu3 da4wei4 zuo4 qian2 ,
de2sheng4 yong3shi4 chang4 kai3ge1 ,
hun1 yan2 yang2 yi4 huan1le4 ;
yin1 ye1su1 ji1du1 shuai4 ling3 ,
jing1bing1 wu2 wang4:3 bu4 sheng4 ,
cong2 jin1 chuan1 shang4 jie2bai2 pao2 ,
yong3yuan3 sheng4jie2 guang1ming2 .
4
mei3li4 wan4 fu2 zhi1 tian1guo2 ,
shang4 zhu3 xuan3 min2 jia1xiang1 ,
mei3li4 wan4 fu2 zhi1 tian1guo2 ,
zhong4 xin1 yan1yin13 qie1:4:4 pan4wang4 !
qiu2 zhu3 dai4ling3 wo3 zhong4ren2 ,
jin4ru4 an1xi1 di4fang5 ,
yuan4 sheng4 fu4 sheng4 zi3 sheng4ling2 ,
tong2 xiang3 zun1rong2 song4yang2 .