yong3yuan3 de5 rong2yao4
1
dang1 wo3 xi1 liao3:le5 jin1sheng1 lao2ku3 shi4lian4 ,
an1ran2 deng1 shang4 na4 mei3li4 de5 jin1 an4 ,
yu3 wo3 suo3 jing4ai4 de5 jiu4zhu3 xiang1jian4 ,
na4 shi4 wo3 yong3yuan3 wu2bi3 de5 rong2yao4 .
2
ji2 zhu3 suo3 ci4 wu2xian4 wu2liang4 en1dian3 ,
hui2dao4 tian1shang4 mei3 jia1 fu2 le4:4:4:yue4 wu2bian1 ,
zai4 na4li5 de5:2:dei3 jian4 zhu3 sheng4jie2 rong2 mian4 ,
na4 shi4 wo3 yong3yuan3 wu2bi3 de5 rong2yao4 .
3
zai4 yu3 kuo4 bie2 qin1you3 tian1 jia1 xiang1jian4 ,
xi3le4 ru2 jiang1he2 huan2rao3 wo3 shen1bian1 ,
geng4:1 ke3 chang2jian4 jiu4zhu3 he2222:huo2 yue4 xiao4lian3 ,
na4 shi4 wo3 yong3yuan3 wu2bi3 de5 rong2yao4 .
0
jian4 zhu3 ci2 mian4 , he2deng3 rong2yao4 ,
wo3de5 rong2yao4 , wu2bi3 rong2yao4 ,
ji2 zhu3 en1dian3 de5:2:dei3 jian4 zhu3 de5 ci2 mian4 ,
zhe4 shi4 wo3 rong2yao4 , yong3yuan3 de5 rong2yao4 .

jian4 zhu3 ci2 mian4 , he2deng3 rong2yao4 ,
wo3de5 rong2yao4 , wu2bi3 rong2yao4 ,