tian1shang4 de5 yang2guang1
0
tian1shang4 de5 yang2guang1 ,
tian1shang4 de5 yang2guang1 ,
shen2 sheng4 de5 rong2yao4 ,
man3 wo3 xin1 fang2 ;
tian1shang4 de5 yang2guang1 ,
tian1shang4 de5 yang2guang1 ,
ha1li4lu4ya3 ,
ye1su1 shu3:zhu3 wo3 .