zhe4 shi4jie4 fei1 wo3 jia1
1
zhe4 shi4jie4 fei1 wo3 jia1 ,
wo3 ting2liu2 ru2 ke4luu3 ,
wo3 ji1 cai2bao3 zai4 tian1 ,
shi2ke4 yang3wang4 wo3 zhu3 ,
tian1 men2 wei4 wo3 da4 kai1 ,
tian1shi3 hu1 zhao4 ying2ya4 ,
gu4 wo3 bu4zai4 tan1 ai4
zhe4 shi4jie4 wei4 wo3 jia1 .
2
tian1shang4 wan4 zhong4 sheng4tu2 ,
wang4 wo3 kuai4 lai2 xiang1jian4 ,
wo3 jiang1 qian2wang3 huan1 ju4 ,
zhu3 yi3 she4 wo3 zui4qian1 ,
wo3 sui1 ruan3ruo4 pin2ku3 ,
zhu3 da4 neng2 shou3 chan1fu2 ,
gu4 wo3 bu4zai4 tan1 ai4
zhe4 shi4jie4 wei4 wo3 jia1 .
3
wo3 jiang1 yong3yuan3 ju1zhu4
tian1shang4 rong2mei3 fu2 de5:di4 ,
qian1wan4 de5:2:dei3 shu2 sheng4tu2
yi1tong2 huan1hu1 sheng4li4 ,
ta1men5 zan4mei3 ge1sheng1 ,
zai4 tian1 ge4 fang1 hui2 ying1 ,
gu4 wo3 bu4zai4 tan1 ai4
zhe4 shi4jie4 wei4 wo3 jia1 .
0
zhu3 a4 ,
ni3 zhi1 wo3 wu2 liang2you3 xiang4 ni3 ,
tian1tang2 ruo4 fei1 wo3 jia1 ,
wo3 bi4 liu2li2 wu2 yi1 ;
tian1 men2 wei4 wo3 da4 kai1 ,
tian1shi3 hu1 zhao4 ying2ya4 ,
gu4 wo3 bu4zai4 tan1 ai4
zhe4 shi4jie4 wei4 wo3 jia1 .