yu3 zhu3 mian4dui4mian4
1
mian4dui4mian4 jian4 ji1du1 jiu4zhu3 ,
mian4dui4mian4 jiang1yao4 ru2he2 ?
qin1 jian4 wei4 wo3 shou4 si3 ye1su1 ,
mian4dui4mian4 he2deng3 kuai4le4 .
2
xian4zai4 jian4 zhu3 huan2:hai2 bu4 xian3ming2 ,
fang3fu2 hei1ying3 ge2 dang1zhong1 ;
bu4jiu3 na4 fu2 le4:4:4:yue4 ri4 lai2lin2 ,
qin1 jian4 zhu3 rong2yao4 sheng4 rong2 .
3
zhu3 tong2 zai4 shi2 he2deng3 kuai4le4 ,
you1shang1 tong4ku3 quan2 xiao1chu2 ;
wan1qu1 dao4lu4 quan2dou1 xiu1 zhi2 ,
yin3mi4 shi4 dou1 yao4 xian3lu4 .
4
mian4dui4mian4 huan1xin1 de5 lian2chen2 ,
mian4dui4mian4 wan4shi2 zhi1 qing1 ;
mian4dui4mian4 jian4 wo3 jiu4shu2 zhu3 ,
ta1de5 ai4 he2deng3 feng1sheng4 .
0
mian4dui4mian4 wo3 yu3 zhu3 xiang1jian4 ,
zai4 na4 yao2yuan3 de5 qing1tian1 ;
mian4dui4mian4 zai4 zhu3 rong2yao4 zhong1:4 ,
jiang1lai2 bi4 jian4 zhu3 rong2 mian4 .