zan4mei3 ji1du1 ye1su1
1
zao3chen5 jin1guang1 zhao4liang4 ,
xing3 lai2 wo3 xin1 ge1song4 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 ;
wu2lun4 qi2dao3 zuo4 gong1 ,
yu3 ye1su1 chang2 zai4 jiao1tong1 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 .
2
jing4 xiang4 tian1shang4 fu4 shen2 ,
qing1 tu3 ai4mu4 zhi1 xin1 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 ;
shen2 sheng4 xi3le4 zhi1 ge1 ,
yong3yuan3 tian2mei3 xie2 he2222:huo2 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 .
3
chou2ku3 ruo4 man3xin1 tou2 ,
an1wei4 zai4 zhu3 ke3 qiu2 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 ;
ren2jian1 xing4fu2 ru2 meng4 ,
wei2 zhu3 wei4 wo3 xin1 zhong1 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 .
4
dang1 wo3 huan2:hai2 zai4 ci3 shi4 ,
wo3 xin1 yong3 chang4 ci3 shi1 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 ;
dan4yuan4 ci3 ge1 you1jiu3 ,
zhi2dao4 wan4gu3qian1qiu1 ,
zan4mei3 ji1du1 ye1su1 .