chen2 dao3 ge1
1
zhu3 suo3 ci4 jin1tian1 guang1yin1 ,
wo3 zhong4 feng4xian4 zhu3 jiao3 qian2 ;
jin1tian1 bu4zhi1 huo4 yu3 fu2 ,
ken3qiu2 zhu3 ai4 chang2 kan4gu4 ;
wei4 shi3 guang1yin1 mo4 xu1du4 ,
yuan4 zhu3 shi2jia4 ling3 qian2 lu4 .
2
tang3ruo4 jin1tian1 xiang3 an1kang1 ,
yuan4 zhu3 zuo4 wo3 kuai4le4 ge1 ;
tang3ruo4 wo3 zao1 you1 yu3 chou2 ,
zhu3 shi1 lian2min3 reng2 juan4 you4 ;
chen2guang1 chu1 lu4 zhu3 qian2 qiu2 ,
qiu2 zhu3 bao3shou3 li2 zui4 you2 .
3
chou2di2 xiong1meng3 nan2 bian4 qing1 ,
xin1ling2 ruan3ruo4 bu4 jin4 zhi1 ;
wo3men5 wei1 nan2 zhu3 kan4:1 bian4 ,
yuan4 zhu3 bao3shou3 de5:2:dei3 an1 quan2 ;
qiu2 zhu3 lian2min3 gong4 wo3 xu1 ,
ting1 wo3 hu1qiu2 bu4 zhuan3:4:4 li2 .
4
zai4 zhu3 en1 zhong1:4 chang2 ju1zhu4 ,
xin1ran2 jie1shou4 zhu3 hua4yu3 ;
yuan4 wo3 sheng1ming4 quan2 jiao1tuo1 ,
shun4 zhu3 zhi3yi4 du4 sui4yue4 ;
yan2yu3 xing2wei2 xin1 suo3 xiang3 ,
tian1tian1 tao3 wo3 zhu3 xi3yue4 .
5
qiu2 zhu3 xian4jin1 qing1 er3 ting1 ,
yuan4 zhu3 ci4 zui4 mei3 fu2qi5 ;
zhu3 ai4 yong3yuan3 gan3dong4 wo3 ,
dan1 yi1 ai4 zhu3 xin1 chun2jie2 ;
qian2cheng2 zhong1xin1 du4 ci3 sheng1 ,
ji1du1 wo3 shen2 yong3 cheng1yang2 .