wo3 ling2 zhi1 guang1
1
qin1ai4 jiu4zhu3 , wo3 ling2 zhi1 guang1 ,
you3 zhu3 zai4 pang2 , hei1ye4 yi4 liang4 ;
mo4 rong2 shi4 wu4 ru2 yun2 zhe1yan3 ,
shi3 wo3 shi2ke4 neng2 jian4 zhu3 mian4 .
2
cong2 zhao1:chao2:2 dao4 mu4 qiu2 zhu3 tong2 zhu4 ,
ruo4 mei2you3 zhu3 , bian4 wu2 sheng1 qu4 ;
qiu2 zhu3 ye4jian1 ye3 chang2 zai4 ci3 ,
ruo4 mei2you3 zhu3 , wo3 bi4 wei4 si3 .
3
you2 zhu3 feng1sheng4 en1dian3 zhi1 ku4 ,
jiu4zhu4 pin2qiong2 , an1wei4 gu1du2 ;
geng4:1 qiu2 fu3 wei4 you1men4 zhi1 ren2 ,
ru2tong2 ying1hai2 han1shui4 an1wen3 .
4
qing1zao3 xing3 lai2 qiu2 zhu3 ci2fu2 ,
zhu4 wo3 zai4 shi4 li4 xing2 zheng4lu4 ;
qiu2 zhu3 ling3 wo3 zhi2dao4 tian1ting2 ,
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 yong3 xiang3 an1ning2 .
a4men2 .