huang2hun1 jing4bai4
1
wan3 xia2 jian4 shi4 ri4 xi1cheng2 ,
mu4 se4:shai4 bian4di4 ye4 lai2lin2 ,
fu3fu2 gui4bai4 zhu3 zuo4 qian2 ,
yang3 jian4 xing1 guang1 man3 gao1 tian1 ,
can4lan4 wu2bian1 .
2
sheng1ming4 zhi1 zhu3 zai4 gao1 tian1 ,
chuang4zao4 yu3zhou4 ju1 qi2jian1 ,
wo3men5 ju4ji2 xun2 zhu3 mian4 ,
zai4 zhu3 guo2 zhong1:4 meng2 en1 juan4 ,
zhu3 xian3 sheng4 yan2 .
3
ye4 mu4 di1 chui2 hei1ying3 shen1 ,
da4di4 meng2 zhu3 ai4 fu4 yin1 ,
yuan4 neng2 chong1 guo4:4:5 zhong4 xing1chen2 ,
de5:2:dei3 jian4 ni3 mian4 jin4 ni3 shen1 ,
xian4shang5 cun4 xin1 .
4
bai2zhou4 hei1ye4 zhong4 xing1xiu4 ,
jiang1lai2 dou1 bi4yao4 guo4qu4 ,
wan4you3 zhu3zai3 zai4 xian3xian4 ,
yong3yuan3 chen2guang1 chang2 zhao4yao4 ,
hei1an4 quan2 xiao1 .
0
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
wan4 jun1 zhi1 shen2 !
chong1man3 tian1di4 yu3zhou4 jian4:4:1:1:1 ,
wan4wu4 wan4 ling2 tong2 song4zan4 zhi4gao1 zhi1 shen2 !