xin1nian2 xu3yuan4
1
xin1nian2 zhuan3shun4 you4 lai2lin2 ,
ken3qiu2 wo3 zhu3 hu4 yin1 ,
bu4lun4 gong1zuo4 huo4 deng3hou4 ,
yu3 zhu3 tong2 du4 ci3 nian2 .
2
yuan4 lian2min3 , xin4shi2 , en1hui4 ,
chong1man3 zhe4 xin1 yi1 nian2 ;
yuan4 zhu3 mian4 guang1 chang2 zhao4yao4 ,
yi1 nian2 chong1man3 xi3le4 .
3
yuan4 yi1 nian2 jin4bu4 xiang4qian2 ,
yi1 nian2 chong1man3 zan4mei3 ;
yuan4 ni3 en1 shou3 chang2 zheng4ming2 ,
shang4 zhu3 yu3 wo3 tong2 zai4 .
4
yuan4 yi1 nian2 re4xin1 shi4feng4 ,
nu3li4 jian4zheng4 zhu3 ai4 ;
yuan4 yi1 nian2 yin1qin2 xue2xi2 ,
kan1 zuo4 shu3:zhu3 tian1 zhong1 pu1:2 .
5
xin1nian2 zhuan3shun4 you4 lai2lin2 ,
ken3qiu2 wo3 zhu3 hu4 yin1 ,
bu4lun4 zai4 de5:di4 huo4 tian1ting2 ,
wei4 zhu3 er2 huo2 ci3 nian2 .
a4men2 .