hun1li3
1
jin1tian1 qiu2 zhu3 ci4 zhen1 ai4 ,
qian1bei1 jia1 xi3le4 de5 ai4 ,
yong3yuan3 bu4 zhi3xi1 de5 ai4 ,
shun4 ni4 jie1 bu4bian4 de5 ai4 ;
kang1kai3 you4 jin3shou3 de5 ai4 ,
wo3 liang3 jin1 shi4 shou3 ci3 ai4 .
2
jin1tian1 qiu2 zhu3 ci4 xi3le4 ,
huo4huan4 chuang4 shang1 neng2 mian4dui4 ,
xie2 shou3 gong4 jing1guo4 shi4lian4 ,
hun1 meng2 shen1 zhu4 ai4 yong3 gu4 ;
xiao4 zhu3 jing1 kan4:1 shi2jia4 ku3 ,
wei4 wo3 de5:2:dei3 shu2 xin1 xi3le4 .
3
jin1tian1 qiu2 zhu3 ci4 ping2an1 ,
tian1shang4 wei2:3 yi1 zhen1 ping2an1 ,
zhu3 nei4 jie2ban4 xin1 man3zu1 ,
zao1yu4 zai1huo4 reng2 an1kang1 ;
zhu3 ai4 yong3liu2 yong3 bu4 xi1 ,
zhu3 shi4 wo3 ping2an1 yuan2tou2 .