shen2 de5 jia1
1
zhu3 shi4 jia1li4li4 jia1ting2 de5 peng2you5 ,
xu3duo1 mu3qin5 xie2 er2tong2 lai2 jiu4 ni3 ,
wo3men5 xian4zai4 ye3 dai4 er2tong2 qian2lai2 ,
rang4 ta1men5 zai4 ni3 chi4 xia4 meng2 yin1bi4 .
2
zhu3 , yuan4 ni3 jiao4hui4 xiang4 ci2 mu3 yi4ban1 ,
suo3you3 xiao3 yang2 zai4 ta1 huai2 zhong1bao3 hu4 ,
ta1men5 cong2 you4nian2 yi1zhi2 dao4 cheng2 nian2 ,
dou1 xiang3shou4 ta1 ci2ai4 mei3shan4 zhao4gu4 .
3
ji2 zhe5 hai2tong2 , fu4mu3 geng4:1 qin1jin4 ni3 ,
qiu2 shi3 ta1men5 jia1ting2 fen1bie2 wei4 sheng4 ,
dang1 zhu3 zai4 lai2 , shi4shang5 nian2 ri4 guo4qu4 ,
di4shang4 zhong4 jia1 zai4 tian1 he2yi1 rong2 rong2 .