xiao4 qin1 ge1
1
ren2sheng1 shi4shang5 shei2 wu2 shuang1 qin1 ?
fu4mu3 ju4 cun2 shi4 fu2fen1 ;
xiang3nian4 fu4mu3 jiao4yang3 ku3 xin1 ,
wo3 sheng1 he2 gan3 fu4 qin1 en1 ?
2
tang3ruo4 fu4mu3 wei4 xin4 fu2yin1 ,
wo3 dang1 quan4dao3 jin4 cheng2xin1 ,
ken3qiu2 sheng4ling2 mo4 gan3 zhi3yin3 ,
wu4 shi3 he2:ge3 jia1 fu2shi4 shen2 .
3
bu4xing4 fu4mu3 yi3jing5 qu4shi4 ,
dang1 zun1 yi2 xun4 shan4 shu4 ji4 ;
geng4:1 yao4 jing4 shen2 , jin4xin1 jin4yi4 ,
si3 hou4 dai4 feng2 yong3 fu2 de5:di4 .
0
fu4qin5 , mu3qin5 dang1 xiao4jing4 ,
shang4di4 cheng2 ming4 dang1 zun1xing2 :
xiao4jing4 mu3qin5 , zun1 jie4ming4 ,
cheng2quan2 shen2 zhi3 le4:4:4:yue4 tian1 lun2 .