shu3:zhu3 zhu3 jia1ting2
1
zhu3 a4 , yuan4 ni3 jiao4hui4 , jia1ting2 ,
tong2 chuan2 wan2mei3 zhen1li3 ,
you3 ni3 wen1rou2 , you3 ni3 ci2ai4 ;
wu2 ren2 shi1sang4 liu2li2 .
2
chu2qu4 wo3men5 xu1wang4 yi4nian4 ,
chong1man3 ni3 da4 en1dian3 ,
yuan4 jia1ting2 zhong1:4 mei3 ke1 xin1 tian2 ,
cheng2 ni3 ju1zhu4 sheng4dian4 .
3
yuan4 ni3 sheng4 rong2 suo3 fa1guang1 liang4 ,
zhao4 bian4 hei1an4 di4fang5 ,
yuan4 ni3 ci2ai4 chong1man3 ge4di5 ,
yu3 ni3 kuai4le4 tuan2qi4 .
4
lao2 gu4 xin4xin1 , ken3qie4 dao3gao4 ,
jian1shou3 hun1 yue1 shi4yan2 ,
wei4 ni3 jian4li4 sheng4jie2 ju1suo3 ,
xi3le4 ping2an1 yong3 nian2 .